Download hier onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
Aanbod: een voorstel, bijvoorbeeld offertes en prijsopgaven, gedaan door of namens De Zorgvlinders B.V., hierna: “Zorgvlinders” tot het sluiten van een Overeenkomst.
Afnemer: degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Zorgvlinders een Overeenkomst sluit.
Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.
Dienst: werkzaamheden, niet zijnde medische werkzaamheden, die door of namens Zorgvlinders in opdracht van de Afnemer worden verricht.
Zorgvlinders: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, De Zorgvlinders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te
(6651 BR) Druten aan het adres Heersweg 14, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 66579279, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar Zorgvlinders deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met de Afnemer.
Levertijd: de door Zorgvlinders opgegeven termijn waarbinnen zij verwacht de Dienst te leveren en/of
uitvoering te hebben gegeven aan de Overeenkomst.
Opdracht: het door de Afnemer aan Zorgvlinders gedane aanbod/voorstel tot het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: de tussen de Afnemer en Zorgvlinders tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de levering van de Dienst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Zorgvlinders en de Afnemer gezamenlijk.
Prijs: het voor de Dienst door de Afnemer aan Zorgvlinders te betalen bedrag.

Hetgeen in de Algemene Voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en uitleg
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke uitnodiging tot het doen van een Aanbod, Offerte en
Overeenkomst tussen Zorgvlinders en de Afnemer.
2.2 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden. Aan de opschriften
(“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften
zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Zorgvlinders
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Zorgvlinders deze
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
2.5 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar
rechtsgeldigheid verliest, blijven Partijen aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gebonden.
Partijen zullen in voornoemd geval in overleg treden om eerstgenoemde bepaling te vervangen door een geldige
bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van deze bepaling.
2.6 Zorgvlinders is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of
aangevulde Algemene Voorwaarden worden aan de Afnemer toegezonden.

Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en Overeenkomst
3.1 Elk Aanbod van Zorgvlinders is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Bij een Aanbod van Zorgvlinders komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit Aanbod door de Afnemer.
3.3 Indien de aanvaarding door de Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod komt de
Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zorgvlinders anders aangeeft.
3.4 Bij een Opdracht van de Afnemer, komt een Overeenkomst tot stand wanneer Zorgvlinders de Opdracht heeft aanvaard door deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te bevestigen c.q. daaraan uitvoering te geven.
3.5 Indien de aanvaarding van Zorgvlinders (zoals weergegeven in lid 4) afwijkt van de Opdracht van de Afnemer komt de Overeenkomst tot stand conform de aanvaarding van Zorgvlinders, tenzij de Afnemer binnen drie werkdagen na de
aanvaarding bezwaar heeft gemaakt.
3.6 Een wijziging van de Overeenkomst geldt slechts indien Zorgvlinders deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard
en geldt alleen voor de betreffende Overeenkomst.
3.7 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven Levertijd worden gewijzigd.
3.8 Als de Afnemer aan Zorgvlinders gegevens verstrekt, mag Zorgvlinders uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij
haar Aanbod op deze gegevens baseren.
3.9 Zorgvlinders kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.10 Zorgvlinders kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens (bijvoorbeeld prijslijsten, brochures,
folders en informatie op haar website) wanneer in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s.
4.2 De door Zorgvlinders gehanteerde Prijs is inclusief: omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege;
eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, (bijvoorbeeld kosten van de boodschappen, alarmopvolging, kosten maaltijdservice), tenzij schriftelijk anders aangegeven.
4.3 De gemaakte reisuren worden door Zorgvlinders in rekening gebracht tegen de overeengekomen Prijs.
4.4 Zorgvlinders brengt, ongeacht de daadwerkelijke duur, minimaal één uur in rekening.
4.5 Zorgvlinders is gerechtigd de Prijs te verhogen indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de te maken kosten – zonder dat dit aan Zorgvlinders kan worden toegerekend – in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Zorgvlinders mag worden verwacht dat de Dienst tegen de oorspronkelijk overeengekomen Prijs wordt geleverd. Zorgvlinders zal de Afnemer op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de Prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien de Afnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan hij in het geval dat de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Zorgvlinders ontbinden.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Betaling van facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder verrekening of inhouding, door storting of overmaking op een door Zorgvlinders aangewezen bankrekening plaats te vinden. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Zorgvlinders.
5.2 Indien de Afnemer Zorgvlinders toestemming heeft gegeven de facturen automatisch te incasseren, worden deze zeven dagen na factuurdatum geïncasseerd.
5.3 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan contractuele rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5.4 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, is de Afnemer aan Zorgvlinders buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de Afnemer tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.
5.5 De door de Afnemer verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 3), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

Artikel 6 Levertijd
6.1 Door Zorgvlinders wordt de Levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn.
6.2 De Levertijd vangt aan nadat de Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
6.3 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Zorgvlinders redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd is overeengekomen, heeft Zorgvlinders het recht de Levertijd te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
6.4 Indien de Levertijd – om andere redenen dan in lid 4 genoemd en er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Zorgvlinders (artikel 12) – wijzigt, ontvangt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de Levertijd met meer dan veertien dagen wijzigt, kan de Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Zorgvlinders ontbinden. De Afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het reeds voor de Dienst betaalde gedeelte van de Prijs.
6.5 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd geeft de Afnemer, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst
7.1 Zorgvlinders levert geen medische Diensten, zoals het toedienen van medicijnen.
7.2 Zorgvlinders is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Werknemers of door Zorgvlinders ingeschakelde derden hebben geen medische opleiding gevolgd en zijn niet verplicht in het bezit te zijn van een EHBO-diploma.
7.4 Zorgvlinders is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.5. Enkel met Zorgvlinders zelf kunnen afspraken worden gemaakt en niet met werknemers of door Zorgvlinders ingeschakelde derden.
7.6 Indien de Afnemer de ter beschikking gestelde Dienst niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Zorgvlinders gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Zorgvlinders behoudt zich het recht voor om de schade die zij lijdt door het handelen van de Afnemer te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
7.7 Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Zorgvlinders en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Ingeval van ziekte zorgt Zorgvlinders voor een vervanger.

Artikel 8 Verplichtingen van de Afnemer
8.1 De Afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Zorgvlinders aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Zorgvlinders worden verstrekt.
8.2 De Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst (in acht) moeten worden genomen.
8.3 De Afnemer dient zelf voor de aanvraag van het persoonsgebonden budget (pgb), andere subsidieregelingen of vergoedingen van de (zorg)verzekering zorg te dragen. Zorgvlinders kan hierbij behulpzaam zijn.
8.4 De Afnemer mag aan werknemers of door Zorgvlinders ingeschakelde derden geen lening verstrekken, zekerheid geven of een (gedeelte van de) nalatenschap toekennen. Ook mag de Afnemer geen geld, cadeaus of andere vergoedingen geven.

Artikel 9 Klachten
9.1 Zorgvlinders hanteert een klachtenreglement welke te raadplegen is op www.zorgvlinders.nl.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Zorgvlinders is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden;
de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zorgvlinders aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zorgvlinders toegerekend kunnen worden;
de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.
10.2 Zorgvlinders is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 Zorgvlinders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zorgvlinders is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Op Zorgvlinders rust geen onderzoek plicht.
10.4 Zorgvlinders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat een persoonsgebonden budgetten, andere subsidieregelingen en/of vergoedingen van de (zorg)verzekeraar niet zijn toegekend.
10.5 Zorgvlinders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer de wet- en regelgeving niet heeft nageleefd en/of verstrekte instructies niet heeft opgevolgd.
10.6 Indien Zorgvlinders aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.
10.7 De aansprakelijkheid van Zorgvlinders is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zorgvlinders of haar leidinggevende en/of ondergeschikten.
10.9 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen veertien dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Zorgvlinders te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Zorgvlinders is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
10.10 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Zorgvlinders, zoals weergegeven in dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Zorgvlinders uit hoofde van de Algemene Voorwaarden onverlet.
10.11 De Afnemer kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij Zorgvlinders schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Zorgvlinders ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

Artikel 11 Vrijwaring
11.1 De Afnemer vrijwaart Zorgvlinders voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de Afnemer van deze Algemene Voorwaarden of specifieke voorschriften van Zorgvlinders, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de Afnemer niet afkomstig van Zorgvlinders. In dergelijke gevallen is de Afnemer verplicht alle schade die Zorgvlinders lijdt te vergoeden.
11.2 Indien Zorgvlinders door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Zorgvlinders zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer geen adequate maatregelen neemt, dan is Zorgvlinders, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zorgvlinders en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Zorgvlinders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Zorgvlinders uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Zorgvlinders kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemers van Zorgvlinders en/of door haar ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
12.3 Bij overmacht is Zorgvlinders bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst drie maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Zorgvlinders een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.
12.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd – langer dan drie maanden duurt, dan is de Afnemer bevoegd Zorgvlinders voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Afnemer slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Zorgvlinders.
12.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Zorgvlinders reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, is Zorgvlinders gerechtigd een en ander te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 13 Opschorting, beëindiging en ontbinding
13.1 Naast de in artikel 12 genoemde overmachtsituaties is Zorgvlinders bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Afnemer enige opeisbare verbintenis jegens Zorgvlinders niet is nagekomen, dan wel indien Zorgvlinders in redelijkheid kan verwachten dat de Afnemer zijn verbintenis(sen) jegens Zorgvlinders niet zal nakomen. In die gevallen is Zorgvlinders niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Afnemer. Indien de Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt met het bepaalde in Boek 6, afdeling 5 titel 5, van het Burgerlijk Wetboek.
13.2 Indien Zorgvlinders de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.
13.3 Zorgvlinders is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;
door de Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;
met betrekking tot alle of een deel van de Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
de Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
de Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
de ondernemingsactiviteiten van de Afnemer feitelijk worden gestaakt;
de Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt;
de Afnemer gedrag vertoont dat voor Zorgvlinders onacceptabel is, bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, bedreiging, geweld, belediging en intimidatie.
13.4 In alle gevallen waarin de Afnemer er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Zorgvlinders niet kan nakomen, dient hij Zorgvlinders daarvan direct op de hoogte te stellen.
13.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De Overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de Afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Zorgvlinders heeft voldaan. Alle vorderingen van Zorgvlinders zijn direct opeisbaar.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 De Afnemer verplicht zich om alle gegevens van Zorgvlinders, welke direct of indirect zijn verkregen in verband met de totstandkoming van een eventuele Overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan, geheim te houden en op generlei wijze bekend te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve indien de Afnemer op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting heeft tot bekendmaking, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.
14.2 De Afnemer verplicht zich de geheimhoudingsverplichting van lid 1 met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of de Afnemer ingeschakelde derden overeen te komen.

Artikel 15 Privacy
15.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Afnemer aan Zorgvlinders verstrekte Persoonsgegevens van de Afnemer worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door Zorgvlinders op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
15.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak, wet of regelgeving of voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst is vereist, dan wel indien Zorgvlinders van overheidswege verzocht wordt persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken.

Artikel 16 Contractovername
16.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgvlinders rechten en/of verplichtingen krachtens de Overeenkomst aan derden over te dragen.
16.2 Zorgvlinders is bevoegd haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien de Afnemer een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake de Dienst alsmede de documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Zorgvlinders en de Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Zorgvlinders of diens leveranciers. De levering van de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
17.2 Indien de Afnemer inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Zorgvlinders alle schade die hierdoor ontstaat op de Afnemer verhalen.

Artikel 18 Verjaring
18.1 Iedere vordering jegens Zorgvlinders die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst verjaart in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij in de Algemene Voorwaarden een andere termijn is opgenomen dan wel dwingendrechtelijk een andere termijn geldt. Een en ander te rekenen vanaf de dag van levering van de Dienst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Afnemer aldaar woonplaats heeft.
19.2 Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.